Concurs

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE pe pagina de Facebook Sano Forte Plus

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei publicitare “Sano Forte Plus” este Totul Pentru Copii S.R.L., cu sediu social in str.Bucuriei 1/2, Oraș Chișinau, Republica Moldova, cu Nr. de inregistrare 1007600047580, (denumita in continuare „Organizatorul”).

1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Legii de comercializarea produselor si serviciilor nr. 231/2010, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

1.3 Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant si acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1 Campania este organizata pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul aplicatiei Facebook, pe pagina de Sano Moldova in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 Campania se desfasoara in perioada 30.11.2020, ora 10:30:01 – 10.12.2020, ora 22:00:00, cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

Art. 3 - Regulamentul Campaniei

3.1 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Republica Moldova si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe pagina de Facebook Sano Moldova, 

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina de Facebook Sano Moldova

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Republica Moldova si care, au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

4.2 Inscrierea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) Persoanele care nu respecta Art 4.1;

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor mentionate la art. 4.2, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

4.5 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.6 Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

4.7 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii:

10  -  Sano 99.9% Antibacterial spray                   99,90                     999,00

10 -   SANO FORTE PLUS                                    75,50                     755,00

10  -  SANO X LEMON 1                                        67,00                     670,00

10  -  Spark Lavender                                             50,50                     505,00

 Valoarea totala a premiilor este de                        292,90            2929,00

5.1.1 Premii acordate prin alegerea:10 (zece) premii, fiecare constand in mai multe produse Sano.

Valoarea totala a premiilor este de 2929,00 lei, TVA inclus.

5.1.2Descriere premiu: Fiecare premiu va include mai multe produse Sano.

Componenta unui premiu este urmatoarea:

Cant Descriere Valoare uni-tara Valoare totala

1  Sano 99.9% Antibacterial spray                   99,90                     

1  SANO FORTE PLUS                                    75,50                     

1  SANO X LEMON 1                                        67,00                     

1  Spark Lavender                                             50,50                     

Valoarea totala a unui premiu                            292,90                             

5.2 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiului castigat.

5.3 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1Inscrierea la Campanie

6.1.1 Pentru a se inscrie in cadrul Campanie, Participantii trebuie:

1. Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

2. Sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Facebook;

3. Sa respecte cerintele postarii oficiale ale campaniei publicate pe pagina de Facebook Sano Moldova (https://www.facebook.com/sanoshop.md/);

4. Sa posteze un comentariu la postarea publicata in data de 04.11.2020 pe pagina https://www.facebook.com/sanoshop.md/

5. Sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Campaniei, conform prezentului Regulament.

Campania va fi anuntata prin intermediul paginii de Facebook Sano Moldova printr-o postare cu textul:

"Atenție !!! CONCURS !!!

Cu toții avem acel prieten al cărui punct forte clar nu este gătitul. Arde mâncarea, distruge oalele și cratițele… Dar, nu iți face griji, suntem aici să ajutăm!

Etichetează-l și povestește-ne una dintre catastrofele sale din bucătărie. 

5 cele mai amuzante comentarii vor câștiga o cutie plină cu produse Sano, incluzând Sano Forte Plus, atât pentru tine cât și pentru prietenul tău, “bucătarul”! 

*Concursul se desfășoară în perioada 30.10.2020 г. - 10.12.2020 г., iar câștigătorii vor fi anunțați în termen de 24 de ore. Premiile vor fi expediate doar la o adresă din Moldova, în termen de 30 de zile de la afișare.

Toate conditiile de mai sus sunt obligatorii pentru inscrierea in Campanie.

In cadrul Campaniei, un Participant se poate inscrie, o singura data si poate castiga un singur premiu.

La finalul perioadei de inscriere in concurs, comentariile vor intra intr–un proces de validare pentru verificarea respectarii termenilor si conditiilor mentionate in prezentul Regulament. Dupa aprobarea de catre Organizator, inscrierile valide vor intra in selectia pentru acordarea premiilor.

Comentariul inscris trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptat in campanie:

· sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;

· sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

· sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.

· sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;

· sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;

· sa respecte tematica campaniei asa cum este descrisa pe pagina de Facebook;

· sa fie original si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale;

· prin publicarea in campanie a comentariilor, participantii declara pe proprie raspundere ca in acele texte sunt reprezentati ei insisi si au drepturi depline de proprietate asupra lor si le posteaza de buna voie in platforma.

6.1.2. Participantul isi asuma raspunderea cu privire la publicarea catre public a comentariului, precum si pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent textului. Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in campanie.

6.1.3 Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei.

6.1.4 De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit. Participantii sunt in intregime responsabili de continutul imaginilor, textelor si informatiilor trimise sau transmise altor membri.

6.1.5 Prin inscrierea materialelor in campanie, participantii isi exprima acordul potrivit caruia in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat pe pagina https://www.facebook.com/sanoshop.md/ , fara a avea in schimb vreo pretentie financiara si/sau de alta natura, pe o perioada de 60 zile. Astfel, participantul cesioneaza Organizatorului drepturile de autor recunoscute de legea RM asupra comentariului inscris in Campanie. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in campanie.

6.1.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida toate comentariile care nu indeplinesc conditiile stipulate in Prezentul Regulament pe motiv de neconcordanta cu tema campaniei sau incercarea de fraudare a campaniei.

6.2Desemnarea si anuntarea castigatorilor

6.2.1 Castigatorii vor fi desemnati de un juriu compus dintr-un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei media in functie de creativitatea raspunsurilor, dintr-o baza de date, unde participa toate inscrierile valide conform prezentului regulament, realizate pe intreaga perioada a campaniei. Toti participantii la concursultrebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

6.2.2 In cadrul selectiei se vor alege:

a) 10 (zece) castigatori;

b) 3 (trei) rezerve pentru fiecare castigator.

6.2.3 Castigatorii vor fi anuntati in aproximativ 24 ore de la data validarii acestora.

6.3Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor. Intrarea in posesie a premiului

6.3.1 Ulterior rezultatelor extragerii, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

6.3.2 Participantii care au fost desemnati castigatori ai premiilor vor contactata prin intermediul aplicatie Facebook pe Sano Moldova si vor declara urmatoarele date de contact: nume, prenume, numar de telefon, adresa fizica, in maximum 24 ore de la momentul in care au fost extrasi drept castigatori.

6.3.3 Pentru a fi validati drept castigatori si pentru a intra in posesia premiului, Participantii desemnati potentiali castigatori trebuie:

· Sa contacteze Organizatorul in termen de 24 ore de la data desemnarii lor ca si castigatori prin intermediul aplicatiei de Facebook. Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, numar telefon, adresa fizica;

· Dupa furnizarea informatiilor prin intermediul aplicatiei Facebook, potentialii castigatori vor fi contactati de catre Organizatorul in termen de 3 zile lucratoare in vederea validarii. Participantul desemnat potential castigator va furniza informatiile necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiului, respectiv: nume, prenume, varsta, data nasterii, numar de telefon si adresa de livrare. Organizatorul va efectua maxim 3 (trei) apeluri de instiintare, acestea fiind efectuate in intervalul orar 09:00 – 18:00.

6.3.4 In cazul in care Organizatorul, din motive independente de actiunile sale, nu poate contacta castigatorul in 48 de ore (castigatorul nu raspunde, nu furnizeaza detaliile etc.), participantul posibil castigator va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura utilizata pentru castigatorii selectati initial.

6.3.5 Organizatorul nu poаtе fi facutа responsabilа pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora, acesta fiind invalidat.

6.3.6 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de Facebook Sano Moldova, in termen de aproximativ 48 ore de la data validarii acestora. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca Participantul desemnat castigator nu va indeplini conditiile de validare enumerate in Art. 6.1 sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui sau adresa fizica incorecte / incomplete.

6.3.7 Premiile oferite, vor fi înmînate in orice magazine din rețeaua magazinelor SANO sau prin expediate castigatorilor prin intermediul unui serviciu de curierat in maxim 30 zile lucratoare de la data validarii. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate imputernicitului Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Imputernicitul si Organizatorul nu sunt responsabili nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Art. 7 - Taxe si impozite

7.1 Organizatorul campaniei publicitare “Sano Forte Plus” Totul Pentru Copii S.R.L., cu sediu social in str.Bucuriei 1/2, Oraș Chișinau, Republica Moldova, cu Nr. de inregistrare 1007600047580 se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

8.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

8.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;

b) Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;

c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon ale Participantilor;

d) Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale;

e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului, cauzata de orice motiv altul decat propria sa culpa;

f) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita;

g) Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice.

8.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

8.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

8.6 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc.

8.7 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale

9.1 Informatiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezente in Anexa 1 a prezentului regulament.

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

10.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Art. 11 – Contestatii si Litigii

11.1 Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt receptionate, la adresa de e-mail jurist@hendrix.md in termen de 30 zile de la publicarea castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

11.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Chișinău.

11.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 12 -Alte Clauze

12.1 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

12.2 In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/ valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

12.3 Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorilor si/sau a colaboratorilor sai implicati in organizarea Campaniei.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Sano Forte Plus

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Totul Pentru Copii S.R.L., cu sediu social in str.Bucuriei 1/2, Oraș Chișinau, Republica Moldova, cu Nr. de inregistrare 1007600047580

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Totul Pentru Copii S.R.L., persoana de contact: Avtudov Denis, adresa: str.Bucuriei 1/2, Oraș Chișinau, telefon: 0 22 29 28 25, email: jurist@hendrix.md;

2.Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

· Nume

· Prenume

· Varsta

· Telefon

· Adresa livrare

· Comentariu inscris in concurs

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Concurs.

3.Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

i) Organizarii si desfasurarii campaniei

ii) Desemnarii si validarii castigatorilor

iii) Atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

4.Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului”.

5.Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului - PRAIS Corporate Communications si Optimum Media Direction Plan and Buy Srl, Dragon Star, autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6.Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Concursului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Concursul Sano Forte Plus 

7.Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

i. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

ii. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

iii. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

iv. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

v. dreptul la restrictionarea prelucrarii;

vi. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

vii. dreptul la portabilitate a datelor;

viii. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0 22 29 28 25, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa : str.Bucuriei 1/2, Oraș Chișinau, email: jurist@hendrix.md;

8.Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9.Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

10.Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11.Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.